Громадська приймальня

Порядок прийому звернень громадян

Реєстрація звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів, запитів на інформацію посадових осіб державних органів, фізичних та юридичних осіб, а також запитів на публічну інформацію викладено в Положенні про порядок реєстрації та розгляду звернень і обліку особистого прийому громадян, звернень та запитів народних депутатів, запитів на інформацію посадових осіб державних органів, фізичних і юридичних осіб й запитів на публічну інформацію у Вінницькому апеляційному адміністративному суді, затвердженому Наказом Голови Вінницького апеляційного адміністративного суду від 13.01.2014 № 004-а/г.

Діловодство за зверненнями громадян у суді ведеться окремо від інших видів діловодства.

Уся кореспонденція щодо звернень та запитів на інформацію приймається працівниками відділу прийому та надання інформаційних послуг суду. Під час приймання кореспонденції перевіряється цілісність конверта або пакета, відповідність їхнього адресування. Кореспонденція, що приймається, перевіряється на наявність зазначених додатків, та зазначається дата надходження.

На вимогу особи, яка подає звернення чи запит на інформацію, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера. Така копія повертається особі.

Кореспонденція, яка надходить до суду електронною поштою та містить підпис особи, яка звертається, роздруковується на паперових носіях та передається до відповідного структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено розгляд порушеного питання.

Документи і матеріали, що підлягають розгляду відповідно до процесуального законодавства та стосуються конкретних адміністративних справ, що перебувають у провадженні суду, не пізніше наступного робочого дня передаються під підпис у реєстр вхідних документів суддям, у провадженні яких перебувають відповідні адміністративні справи, для розгляду та вирішення питання про приєднання їх до матеріалів справ. Документи, що надійшли напередодні розгляду справи або в день розгляду справи, негайно передаються суддям, у провадженні яких знаходяться вказані справи.

Звернення та запити на інформацію, відповідно до цього Положення, передаються на розгляд Голови суду, його заступника, на якого наказом покладено обов’язок щодо розгляду звернень, чи керівника апарату в день їхнього надходження працівниками відділу реєстрації та інформації.

Реєстрація письмових звернень та облік особистого прийому громадян проводяться працівниками відділу по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб.

Відповідно до вимог «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348, реєстрація письмових пропозицій, заяв і скарг, а також облік особистого прийому громадян у ВААС здійснюється шляхом присвоєння реєстраційного індексу та заповнення контрольно-реєстраційних карток у КП «ДСС».

Після отримання звернення відділом по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб здійснюється систематизована реєстрація звернення шляхом введення в КП «ДСС» таких елементів: прізвища, імені, по батькові заявника, дати надходження звернення, форми надходження звернення (поштою, електронною поштою, на особистому прийомі, через уповноважену особу, через органи влади, через засоби масової інформації, від інших органів, установ чи організацій), ознак надходження звернення (первинне, повторне, дублетне, неодноразове, масове), виду надходження (пропозиції, зауваження), заяви (клопотання, скарги), статі авторів звернення (чоловіча, жіноча), суб’єкта звернення (індивідуальне, колективне, анонімне), типу звернення (телеграма, лист, усне), категорії авторів звернення (учасник війни, дитина війни, інвалід Великої Вітчизняної війни, інвалід війни, учасник бойових дій, ветеран праці, інвалід I групи, інвалід II групи, інвалід III групи, дитина-інвалід, одинока мати, мати-героїня, багатодітна сім’я, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, дитина, інші категорії), соціального стану авторів звернень (пенсіонер, робітник, селянин, працівник бюджетної сфери, державний службовець, військовослужбовець, підприємець, безробітний, учень, студент, служитель релігійної організації, особа, що позбавлена волі, тощо), дати, індексу, контролю, основних питань, які порушуються у зверненні (індексу цього питання), змісту і дати резолюції, прізвища виконавця, терміну виконання, дати надіслання, індексу і змісту документа, прийнятих рішень, дати зняття з контролю, номера справи за номенклатурою.

За результатами розгляду звернення відповідальним працівником можуть бути внесені такі результати: вирішено позитивно; відмовлено у задоволенні; дано роз’яснення; повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»; переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»; не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян».

Якщо за результатами розгляду звернення необхідно повідомити іншу організацію, у програмі КП «ДСС», а також на першому аркуші звернення, запиту, листа робиться відмітка «Контроль».

У разі надходження повторних, дублетних, неодноразових, масових звернень їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі робиться позначка.

Колективні звернення громадян реєструються з позначкою «Колективне» за прізвищем першого заявника, якому і надсилається відповідь.

 

Опис порядку і строків розгляду  звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їхнього надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їхнього отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, голова суду, його заступник чи керівник апарату ВААС встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Запити народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян розглядаються протягом 15 днів (депутатське звернення – протягом 10 днів). Якщо запит (звернення) з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації зобов’язаний письмово повідомити про це народного депутата запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту (30 днів після одержання звернення).

Якщо у зверненні не зазначено прізвища, імені, по батькові, місця проживання або суті порушеного питання, то воно повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями в термін не пізніше як через 10 днів від дня його надходження.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також те, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються і повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті скарги, які подано з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до повноважень ВААС, то таке звернення у п’ятиденний термін з дня його отримання пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про це повідомляється суб’єкту подання звернення.

 

Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про звернення громадян» особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про звернення громадян» у разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов’язані з поданням і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.

Відповідно до статті 212-3 КУпАП незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України “Про звернення громадян” тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин.

У Вінницькому апеляційному адміністративному суді щодо  розгляду звернень та запитів на інформацію уповноважений відділ по роботі зверненнями громадян та юридичних осіб.

Відповідальна особа – начальник відділу – Заболотна Ольга Дмитрівна тел. (0432) 55-15-20

 

 

visitor_poll