Посада помічника судді: престиж чи відповідальність?

Ефективність функціонування судової системи України, якість правосуддя в цілому, його оперативність, розумність і справедливість, залежить не тільки від професійного рівня суддів, а й від професійності помічників суддів.

Помічники суддів є важливими персонами у судовій системі, адже метою їх  діяльності є виконання технічних функцій із забезпечення та обслуговування роботи судді. Так, помічники вивчають матеріали справ, здійснюють підбір законодавчої бази та судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової справи, беруть участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, готують за дорученням судді проекти запитів, листів, іншої документації, пов’язаної із розглядом конкретної справи. Водночас «праві» руки суддів здійснюють  контроль за надходженням та приєднанням до матеріалів судової справи нових документів, контролюють підготовку судових засідань, які проводяться під головуванням судді, своєчасністю повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі.

За дорученням голови суду або судді, головуючого у справі, можуть здійснювати ознайомлення учасників процесу з матеріалами судових справ. Крім того, за необхідності контролюють своєчаснісь проведення експертними установами призначених у справах експертних досліджень. У ході розгляду справ помічники здійснюють перевірку правильності та своєчасності оформлення протоколів судового засідання у справах, що знаходяться у провадженні судді, та контролюють своєчасність здачі секретарем судового засідання судових справ, розглянутих під головуванням судді;

Також до безпосередніх обов’язків помічників належить створення чернеток та проектів судових документів в автоматизованій системі «Документообіг загальних судів» та внесення даних до статистичних карток щодо результатів розгляду судової справи. Крім того, вони тримають на контролі оскарження судових рішень в апеляційному та касаційному порядках. У разі необхідності готують довідки, інформаційні листи, повідомлення, інші матеріали, які пов’язані з розглядом справи. Також за наказом голови суду, або за дорученням судді можуть готувати та оформляти статистичні дані, звіти, узагальнення, інформацію про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо.

При цьому, показниками ефективності та результативності службової професійності  помічника судді в організації виконання усіх перерахованих вище обов’язків є:

 • продуктивність (виконуваний об’єм роботи);
 • результативність (міра досягнення поставлених цілей);
 • інтенсивність праці (можливість у короткі строки виконати визначений об’єм роботи);
 • підготовка документів із врахуванням встановлених вимог;
 • повне та логічне викладення матеріалу;
 • юридично грамотне складання документів;
 • відсутність стилістичних та граматичних помилок;
 • професійна компетентність (знання законодавчих, нормативно-правових актів, широта професійного кругозору, вміння працювати з документами);
 • можливість виконувати посадові функції самостійно, без допомоги керівника;
 • здатність чітко організовувати та планувати виконання поставлених завдань, вміння раціонального використання робочого часу, розставляти пріоритети.

Таким чином, на помічника судді покладено досить великий обсяг обов’язків, а тому вимоги до помічника судді є достатньо високими, оскільки якісна робота судді значною мірою залежить від якісної, професійної та висококваліфікованої роботи його помічника.

Статус помічника судді останнім часом зазнав серйозних змін, зокрема із набранням чинності Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року цю посаду віднесено до патронатної служби, у результаті чого помічник судді втратив статус державного службовця.

Сучасні реформаційні процеси, основним етапом яких стало підписання Президентом України Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», спричинили ряд змін до трьох кодексів, серед яких і Кодекс адміністративного судочинства України.

Одним  із нововведень у КАС  України є віднесення помічника судді до інших учасників судового процесу та визначення його повноважень. Зокрема, у статті 62 згаданого кодексу передбачено наступне:

 • помічник судді забезпечує підготовку та організаційне забезпечення судового процесу;
 • помічник судді:
 1. бере участь в оформленні судових справ, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, виконавчих документів;
 2. здійснює оформлення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим учасникам справи відповідно до вимог процесуального законодавства, контролює своєчасність надсилання копій судових рішень;
 3. виконує інші доручення судді, що стосуються організації розгляду судових справ.
 • помічник судді за дорученням судді (головуючого у судовій колегії) може за відсутності секретаря судового засідання здійснювати його повноваження. Під час здійснення таких повноважень помічнику судді може бути заявлено відвід з підстав, визначених цим Кодексом для відводу секретаря судового засідання.

Таким чином, цікавим є те, що помічник судді є універсальним працівником і може замінити будь-якого працівника із апарату суду, тоді як його замінити не може ніхто.

Проте внесення вказаних змін до Кодексу адміністративного судочинства України не узгоджується із Законом України «Про патронатну службу», оскільки помічник судді не може виконувати функції державного службовця, бо вказаний статус втрачено.

Як вже зазначалось вище, помічники суддів виконують досить великі об’єми роботи, а тому віднесення посади помічника судді до інших учасників судового процесу збільшить і так вже досить значний перелік та може призвести до втрати престижності такої посади і перетворення її у низькопрофесійну, некваліфіковану трудову одиницю.

Теги: