Необхідність проведення інвентаризації в установах судової системи та проблеми, які виникають під час її проведення

Забезпечити достовірність показників обліку і запобігти можливим відхиленням покликана інвентаризація – один із головних методів обліку й контролю. Її результати дають змогу з’ясувати розходження між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю, станом і оцінкою активів, власного капіталу і зобов’язань в установах судової системи, перевірити повноту документального оформлення і відображення в обліку господарських операцій, підтвердити реальність показників звітності установ. Крім того, інвентаризація є дієвою формою контролю за роботою матеріально відповідальних осіб, облікових працівників, ефективним засобом підвищення внутрішньої дисципліни в установах судової системи.  

Таким чином, інвентаризація є одним з найважливіших  методів бухгалтерського обліку і фінансово-господарського контролю.

Необхідність проведення інвентаризації передбачена у ст. 10 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Порядок проведення інвентаризації регламентовано Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, яке затверджено наказом Мінфіну України від 02.09.2014  № 879. Відповідно до цього Положення проведення інвентаризації є обов’язковим перед складанням річної фінансової звітності. Проте формальне проведення інвентаризації активів і зобов’язань призводить до недостовірності фінансової звітності.

Найпоширенішими помилками під час проведення річної інвентаризації є такі:

  • ненадання керівнику установи матеріалів інвентаризації щодо придатності для використання об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, для прийняття необхідних управлінських рішень щодо подальшої її експлуатації або списання, що призводить до відображення недостовірної інформації про необоротні активи у фінансовій звітності;
  • непроведення перевірки правильності присвоєння інвентаризаційних номерів;
  • включення до складу інвентаризаційної комісії матеріально відповідальної особи, що створює ризики недостовірності даних інвентаризації;
  • непроведення інвентаризації незавершених капітальних інвестицій та інвентаризації активів та зобов’язань, які обліковуються на позабалансових рахунках, а саме особистого майна працівників суду, що використовуються ними в роботі відповідно до заяв;
  • непроведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками товарів, робіт та послуг.

Отже, інвентаризація є важливою складовою фінансового контролю, оскільки її якісне проведення сприяє формуванню достовірної фінансової звітності судової установи.

 

За інформацією, наданою головним спеціалістом

відділу аудиту, ревізії та планово-фінансової діяльності 

Теги: