Законодавство та судова практика

Вінницький апеляційний адміністративний суд є судом апеляційної інстанції у системі судів, що спеціалізуються на розгляді адміністративних справ, який здійснює перевірку законності та обґрунтованості судових рішень місцевих адміністративних судів в апеляційному порядку.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до повноважень Вінницького апеляційного адміністративного суду входить, зокрема:

1) здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформування про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;

3) надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.

З метою вироблення єдиного підходу в застосуванні норм матеріального та процесуального права суд вивчає і узагальнює судову практику з різних категорій справ.

Базою для аналізу судової практики є матеріали судової статистики, яка своїми показниками характеризує основні сторони діяльності суду, судові справи, рішення в яких набрали законної сили, тощо.

На підставі вивчення судової практики і аналізу судової статистики в апеляційному суді отримують практичний матеріал, який дозволяє створити уявлення щодо практики застосування судами норм права, труднощів у їх судовому тлумаченні, помилок у правозастосуванні. Ці матеріали є підґрунтям для надання методичної допомоги місцевим судам.

Забезпечення сталості та єдності судової практики відповідно до ст. 36 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» покладено на Верховний Суд, що є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції України, який серед іншого забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

У складі Верховного суду діє Велика Палата Верховного Суду, постійно діючий колегіальний орган Верховного Суду до складу якого входить 21 суддя Верховного Суду. Відповідно до п.1 та п.3 ч.2 ст. 45 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» зазначено, що  Велика Палата Верховного Суду у визначених законом випадках здійснює перегляд судових рішень у касаційному порядку з метою забезпечення однакового застосування судами норм права, аналізує судову статистику та вивчає судову практику, здійснює узагальнення судової практики.

Варто уваги, що ч. 5, ч. 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» регламентовано, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, а також зазначені висновки враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Крім того, у Верховному Суду діє Пленум Верховного Суду, колегіальний орган до складу якого входять усі судді Верховного Суду.

Пунктами 10-1  та 10-2 частини 2 статті 46  Закону України «Про судоустрій та статус суддів» передбачено, що Пленум Верховного Суду з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ узагальнює практику застосування матеріального і процесуального законів, систематизує та забезпечує оприлюднення правових позицій Верховного Суду з посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані, а також за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики надає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ.

Також на формування єдиної правозастосовної діяльності направлено започаткування у КАС України такого процесуального інституту як «зразкова справа». Цю процедуру було розроблено за прикладом «пілотних рішень», які приймає Європейський суд з прав людини. Зокрема під зразковою адміністративною справою розуміється типова адміністративна справа, прийнята до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення. Зазначимо, що безпосередньо особливості провадження у зразковій справі встановлені відповідними положеннями КАС України. Так, якщо у провадженні одного або декількох адміністративних судів перебувають типові адміністративні справи, кількість яких визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ, може звернутися до Верховного Суду з поданням про розгляд однієї з них Верховним Судом як судом першої інстанції.(ст.290 КАС України).

Згідно з ч.3 ст. 291 КАС України при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Варто відмітити, що при здійсненні правосуддя з метою забезпечення єдності судової практики разом з нормами національного законодавства суди мають застосовувати і норми міжнародних договорів. Зокрема, відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди України зобов’язані застосовувати Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод та практику Європейського Суду з прав людини, як джерело права.