Законодавство та судова практика

Вінницький апеляційний адміністративний суд є судом апеляційної інстанції, який здійснює перевірку законності та обґрунтованості судових рішень місцевих адміністративних судів в апеляційному порядку.

Крім цього, відповідно до пунктів 3 та 4 частини 1 статті 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вінницький апеляційний адміністративний суд аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику та на цій підставі надає методичну допомогу місцевим судам про застосування законодавства у різних категоріях спорів.

Ці важливі функції апеляційного суду значною мірою сприяють виробленню єдиного підходу в застосуванні норм матеріального та процесуального права. З цією метою суд вивчає і узагальнює судову практику з різних категорій справ.

Базою для аналізу судової практики є матеріали судової статистики, яка своїми показниками характеризує основні сторони діяльності суду, судові справи, рішення в яких набрали законної сили, тощо.

На підставі вивчення судової практики і аналізу судової статистики в апеляційному суді отримують практичний матеріал, який дозволяє створити уявлення щодо практики застосування судами норм права, труднощів у їх судовому тлумаченні, помилок. Ці матеріали є підґрунтям для надання методичної допомоги місцевим судам.

Забезпечення єдності судової практики відповідно до ст. 38 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» покладено на Верховний Суд України, що є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції України, який забезпечує однакове застосування норм права судами у порядку та у спосіб, що визначені процесуальним законом.

Зокрема у ч.2 ст. 244-2 Кодексу адміністративного судочинства України, у яку внесено зміни відповідно до Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», зазначено, що висновок щодо застосування норми права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватись іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.

Разом з тим суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України з одночасним наведенням відповідних мотивів.

Враховуючи обов’язковість судових рішень Верховного суду України, судом постійно здійснюється моніторинг практики розгляду ВСУ справ, віднесених до юрисдикції адміністративних судів та аналіз правових позицій Верховного Суду України у різних категоріях адміністративних спорів. Відповідна інформація розміщується в закладці «Електронна бібліотека». Також на сайті суду розміщено Базу правових позицій Верховного Суду України, яка постійно оновлюється.

Варто відмітити, що при здійсненні правосуддя з метою забезпечення єдності судової практики разом з нормами національного законодавства суди мають застосовувати і норми міжнародних договорів. Зокрема, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди України зобов’язані застосовувати Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод та практику Європейського Суду з прав людини, як джерело права.