Психологічний супровід діяльності суду

“Маючи  конкретну ціль або намір,
людина відчуває себе здатною побороти будь-які
проблеми, тому що, в ній живе її майбутній
успіх. Без відчуття цілі, діяльність індивіда не
мала б ніякого значення”
Альфред АДЛЕР

 

 

 

 

Перед тим як ознайомити з роботою психолога в суді, було б добре щоб кожен, хто взявся читати цю статтю задав собі питання: хто такий психолог  і чим зазначений спеціаліст може бути корисним судовій системі?

Пригадаємо, що психологія, то є наука про сукупність психологічних явищ та поведінку людини, яка пояснюється на основі цих явищ. Отже, об’єктом – є людина, істота наділена свідомістю та внутрішнім суб’єктивним світом. Специфічним для психології є дослідження цих психічних явищ, які керують діяльностями та відносинами людини. Це означає, що основним завданням в діяльності психолога є:

 • вивчення індивідуальних якостей, закономірностей і шляхів їх формування в сучасних умовах функціонування;
 • вивчення впливу провідної діяльності на психіку людини, міжособистісні і міжгрупові взаємини;
 • визначення психологічних засобів впливу колективу на особистість, способів адаптації та захисту від таких впливів;
 • встановлення закономірностей динаміки працездатності;
 • визначення заходів і засобів психологічного комфорту для роботи та життя;
 • визначення інформативних методів діагностики і психокорекції;
 • вивчення закономірностей психологічної підготовки та готовності.

Відповідно основними методами в роботі психолога є, як пізнавальні методи психології (спостереження і самоспостереження, психодіагностичні методи) так і методи активного психологічного впливу (психологічна консультація, корекція; психологічний тренінг; психотерапевтичний вплив та реабілітація).

Так, використовуючи приклади міжнародного досвіду, досвіду деяких судів України та пропозицій по вдосконаленню кадрової політики та адмініструванню суду, психологічний супровід діяльності Вінницького апеляційного адміністративного суду дозволяє запровадити передові підходи організації роботи суду.

Першочергово, для виконання завдань суду, які полягають в організаційному забезпеченні здійснення правосуддя, а також розгляді і вирішенні звернень громадян, необхідним є формування колективу професіоналів-однодумців, які були б об’єднані однією ціллю та метою. Саме тому психологічний супровід у підборі кадрів та діяльності суду допомагає розкрити як особистісні характеристики і здібності кожного учасника цього процесу, так і здатності до взаємодії в колективі. Це створює єдину робочу групу, є необхідним для побудови ефективної кадрової політики в суді та дозволяє більш глибинно зрозуміти та вдосконалити практику співпраці персоналу суду.

Ми працюємо над досягненням цілей за допомогою і разом з іншими людьми, і це – не одноразова дія, а серія кроків, які пов’язані між собою: планування, організація, мотивація і контроль. Кожна з цих дій сама по собі є процес, від неї залежить кінцевий успіх організації, а також від здібностей, умінь, навиків та характерологічних особливостей кожного учасника цього процесу. Професійний менеджмент – це сума всіх зазначених категорій. Бачення стратегічних пріоритетів та планування розвитку суду, передбачення динаміки розвитку суспільства та пов’язаних з цим процесів та потреб в змінах, передбачення ризиків, визначення шляхів вирішення завдань дають суду розуміння та можливість побудови стратегії залучення відповідних кадрів, які б відповідали швидкоплинним змінам та потребам суду. Поступове вдосконалення організаційних процесів та структурної будови суду впливають на функціональні завдання працівників та вимагають опанування ними певних навичок,  здатності швидко навчатись, бути гнучкими в запровадженні удосконалених процесів та процедур для дотримання високих стандартів якості надання судових послуг громаді.

Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі. В подальшому завданням психолога є організація працівників, які психологічно максимально підходять один до одного і одночасно відповідають завданню, що покладено на той чи інший підрозділ суду. Завдання підбору та формування команд вирішується як шляхом індивідуальної роботи, так і з використанням спеціальних групових занять. Психолог допомагає працівникам у формуванні професійно значущих для них якостей, в нагоді стає досвід психологічного консультування. Актуальним є навчання працівників прийомам психологічної саморегуляції, яка є профілактикою стресових станів. Крім того, психолог займається вивченням морального потенціалу працівників. Об’єктивна оцінка цього потенціалу  дає  можливий  прогноз  дій  працівника, його поведінкових реакцій. В суді розроблено та затверджено Положення про психологічне тестування кандидатів, які претендують на заміщення вакантних посад державних службовців. Психологічне тестування проводиться з метою визначення придатності особи до роботи, перевірки особистісних якостей щодо відповідності роботі за фахом на певній посаді та покращенню адаптації в колективі. Разом з тим, варто пам′ятати, що «знайти хороших гравців легко, набагато складніше зробити так, щоб вони грали разом», були спрямовані на досягнення спільної мети, мотивовані, відповідальні, мали довіру один до одного та володіли мистецтвом здорової комунікації. Для опрацювання поставлених завдань в суді постійно проводяться співбесіди з новопризначеними працівниками в рамках Програми їх адаптації, з керівним складом та працівниками апарату проводяться тренінгові групові заняття:

 • соціально – психологічного спрямування для кращого розкриття та розуміння себе і, посередництвом цих знань – іншої людини, що сприяє здатності до емпатичного ставлення, співчуття та поваги;
 • розкриття феноменів агресивної поведінки, знайомство з конфліктогенами,  шляхи подолання і передбачення можливих конфліктів, опрацьовуються рекомендації по роботі з агресивно налаштованими людьми;
 • розуміння та набуття навиків ефективної комунікації;
 • розкриття психологічних аспектів лідерства та формування дієвої робочої команди;
 • знайомство з моделями та теоріями ефективності діяльності, дослідження мотиваторів та шляхів мотивації.

Кожна з наведених тем включає в себе широке коло понять, розкриває нові знання у сфері психічної діяльності людини, складається з багатьох занять з використанням мозкового штурму, дискусій, обговорень та психологічних ігр спрямованих на саморефлексію, покращення взаєморозуміння та взаємодії.

Окрему увагу варто приділяти питанням  індивідуального підходу до кожного працівника, його мотивації, і це має бути постійним завданням в роботі психолога для запобігання професійного вигорання працівників, втрати цікавості та невідповідного ставлення до виконання обов′язків.


«У звичайних буденних радощах треба бути сангвініком,

у важливих подіях життя – меланхоліком. Щодо вражень,

які глибоко зачіпають ваші інтереси – холериком і,

нарешті, флегматиком у виконанні раз прийнятих рішень»

Вільгельм ВУНДТ

 

В роботі використовуються рекомендації надані на основі матеріалів навчального курсу «Кадрова політика в суді. Робота з персоналом суду», розробленого у співпраці з експертами Проектів USAID «Україна: верховенство права» та «Справедливе правосуддя».


Анкетування