Міжнародна діяльність

Міжнародно-правова співпраця – вимога сьогодення.

Кожна суверенна держава у сучасному світі, окрім своїх внутрішніх функцій, повинна вирішувати комплекс заходів, які випливають із здійснення нею функцій зовнішніх. Це чітко обумовлено вимогами сьогодення, зокрема потребами широкого та багатогранного співробітництва у різних сферах існування усієї цивілізованої світової спільноти.

До проголошення незалежності України у 1991 році наша держава (Українська РСР) була незалежною лише формально. Входячи до складу Організації Об’єднаних Націй, вона виконувала лише окремі міжнародні функції. А відтак, судова влада була фактично усунута від активних міжнародних контактів. Відсутність належних прямих професійних контактів судових органів України з відповідними органами інших країн світу обмежувала можливості для вивчення і використання зарубіжного досвіду у вдосконалені структури і підвищені ефективності здійснення судочинства.

euro_sud

Будівля Європейського суду з прав людини
(м. Страсбург, Франція)

Cучасна Україна, ставши з проголошенням незалежності повноцінним членом міжнародного співтовариства, взяла на себе беззаперечне зобов’язання дотримуватись норм Статуту ООН про обов’язок держав співпрацювати в галузі захисту прав людини. Ці норми є найбільш загальним правовим зобов’язанням, на основі якого здійснюється все міжнародне співробітництво в цій області. Положення Статуту дозволило Генеральній Асамблеї ООН проголосити Загальну декларацію прав людини (1948 р.). Велика кількість найважливіших універсальних міжнародних договорів про права людини була розроблена й ухвалена саме в рамках ООН, особливу роль серед яких займають конвенції, ухвалені в галузі захисту соціальних і економічних прав Міжнародною організацією праці. Найважливішим досягненням міжнародного співробітництва щодо захисту прав людини стала інтеграція України до міжнародного механізму захисту прав людини. Деякі з таких органів можуть розглядати індивідуальні скарги про захист прав людини в окремих державах і ухвалювати щодо них рішення, юридично обов’язкові для цих держав. Серед найбільш авторитетних організацій у міжнародному механізмі захисту прав людини можна назвати Комісію ООН з прав людини, Комітет з прав людини та Європейський суд з прав людини. Саме дотримання рішень зазначених міжнародних інституцій у рамках міжнародно-правового співробітництва та інтеграції має неабияке значення для України, адже засвідчує перед міжнародними партнерами непорушність прагнення йти шляхом розбудови правової та демократичної держави.

Закріплені у Конституції України принцип відповідальності держави за свою діяльність перед людиною, право кожного оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування знайшли своє практичне відображення в діяльності судів адміністративної юрисдикції. Основним завданням адміністративного судочинства як виду правосуддя є здійснення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Сьогодні адміністративні суди виконують функцію арбітра між суспільством та державою, гарантують обґрунтованість і правомірність допущення примусового обмеження фізичних свобод особи, збалансовують владні повноваження законодавчої та виконавчої гілок влади.

Зважаючи на виключну важливість окресленої місії, особливого значення набуває глибинний аналіз історичного досвіду, запровадження моделей адміністративної юстиції, їх становлення у провідних світових демократіях та запровадження передового зарубіжного досвіду розв’язання відповідних спорів публічно-правового характеру судами та позасудовими органами з адаптацією до положень чинного вітчизняного законодавства.

Зазначена діяльність скерована у напрямку активної участі суддів та працівників апарату суду у чинних міжнародних програмах та проектах, роботі круглих столів, семінарів, науково-практичних конференцій, тренінгів, котрі покликані сприяти удосконаленню судової системи України та налагодженню тісної міжнародно-правової співпраці. Це сприятиме запровадженню позитивних та зручних для пересічних громадян світових новацій та моделей, спрямованих на підвищення ефективності судочинства як у Вінницькому апеляційному адміністративному суді, так і на теренах усього апеляційного адміністративного округу.

Висвітлення заходів з міжнародно-правової співпраці у Вінницькому апеляційному адміністративному суді буде проводитись на даній сторінці сайту.

 


Анкетування