Відділ забезпечення діяльності Голови суду та його заступника

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

 

– здійснення аналітичної та організаційної роботи в забезпеченні діяльності голови суду та його заступника;

– розроблення проектів рішень щодо організації діяльності суду;

– розроблення завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень, адміністративних повноважень голови суду та його заступника;

– підготовка, організація проведення та документальне оформлення зборів суддів, нарад, конференцій, семінарів, робочих зустрічей голови суду та його заступника з офіційними особами держави, представниками судової системи, науковцями, учасниками міжнародно-правових проектів організацій;

– моніторинг і контроль за виконанням структурними підрозділами суду рішень зборів суддів, розпоряджень та наказів голови суду та його заступника;

– здійснення моніторингу засобів масової інформації з метою виявлення інформації про діяльність Суду та оперативного інформування голови суду та його заступника про його результати.

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ СУДУ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКА

Мілієнко Олена Анатоліївна

Мілієнко Олена Анатоліївна
Біографія

– планує та здійснює безпосереднє керівництво роботою відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу і відповідає за виконання покладених на відділ функцій і завдань;

– бере участь у забезпеченні гласності діяльності суду шляхом інформування в установленому порядку громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

– організовує ведення, облік і зберігання документів, необхідних для організаційного забезпечення діяльності голови суду та його заступника;

– забезпечує підготовку інформаційних матеріалів, проектів виступів, доповідей з питань роботи суду для розгляду на засіданнях Ради суддів, зборах суддів, колегіях, нарадах тощо;

– організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками відділу завдань, плану роботи суду, відділу, наказів, розпоряджень та доручень керівництва суду, інформує про результати виконаної роботи;

– контролює дотримання працівниками відділу законодавчих і нормативних актів, наказів та розпоряджень голови та керівника апарату суду з питань, віднесених до компетенції відділу;

– у разі потреби готує проекти листів щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються юрисдикції адміністративних судів, судочинства, судоустрою, статусу суддів, суддівського самоврядування тощо;

– у разі потреби бере участь у підготовці проектів рекомендацій і роз’яснень з питань застосування законодавства;

– у разі потреби бере участь в організації роботи з методичного забезпечення діяльності суду, розробці методичних рекомендацій з організації роботи суду;

– бере участь у забезпеченні міжнародних зв’язків суду з судовими установами, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями;

– бере участь в організації прийомів іноземних делегацій у суді;

– за потреби бере участь у роботі, пов’язаній з аналізом судової практики, вивченні судової статистики;

– бере участь у забезпеченні організації проведення та документального оформлення засідань зборів суддів;

– забезпечує надання доступних і якісних адміністративних послуг для дотримання прав і свобод людини і громадянина в межах компетенції відділу;

– забезпечує захист персональних даних, отриманих під час виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією;

– за дорученням голови та заступника голови виконує інші функції.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

Вимоги до посади:

На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність», а також має досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. вільно володіє державною мовою.

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ СУДУ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКА

odarchenkoОдарченко Олеся Григорівна

 

– здійснює керівництво роботою відділу в межах встановлених повноважень, у разі відсутності начальника відділу;

– за дорученням начальника відділу готує проекти листів до Верховного Суду, Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії України, Вищої ради правосуддя тощо з питань, що належать до компетенції відділу;

– за дорученням начальника відділу бере участь у підготовці матеріалів для надання методичної допомоги, а також готує проекти методичних рекомендацій судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів України у судовій практиці;

– бере участь у підготовці проектів рекомендацій і роз’яснень з питань застосування законодавства;

– за дорученням начальника відділу бере участь в організації роботи з методичного забезпечення діяльності суду, розробці методичних рекомендацій з організації роботи суду.

– бере участь у забезпеченні міжнародних зв’язків суду з судовими установами, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями;

– бере участь в організації прийомів іноземних делегацій у суді;

– бере участь у проведенні моніторингу всіх напрямів діяльності відділу, готує узагальнення та пропозиції щодо шляхів досягнення та підвищення ефективності роботи відділу;

– бере участь у забезпеченні організації проведення та документального оформлення засідань зборів суддів;

– за дорученням начальника відділу забезпечує підготовку інформаційних матеріалів, проектів виступів, доповідей з питань роботи суду для розгляду на засіданнях Ради суддів, зборах суддів, колегіях, нарадах тощо;

– координує організацію та контроль за виконанням доручень Голови суду та його заступника;

– забезпечує захист персональних даних, отриманих під час виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією;

– виконує інші доручення начальника відділу.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

Вимоги до посади:

На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність», а також має досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. вільно володіє державною мовою.

 

ПОМІЧНИК ГОЛОВИ СУДУ ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ СУДУ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКА

 

– готує дані судової статистики та інші матеріали для розгляду на оперативних нарадах;

– здійснює підготовку до оперативних нарад, що проводяться головою суду, веде протоколи цих нарад;

– бере участь у прийомі громадян головою суду та забезпечує організацію його проведення;

– здійснює підбір законодавства та судової практики, необхідних для розгляду конкретних судових справ, вносить стосовно них свої пропозиції;

– здійснює попередню підготовку до розгляду судових справ, що знаходяться в провадженні голови суду, за його дорученням готує проекти повідомлень, запитів тощо, контролює надходження та залучення відповідних матеріалів і документів до судових справ;

– спільно з працівниками відділу бере участь у забезпеченні міжнародних зв’язків суду з судовими установами, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями;

– спільно з працівниками відділу бере участь в організації прийомів іноземних делегацій у суді;

– виконує інші доручення голови суду у виконанні ним адміністративних повноважень.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається наказом керівника апарату суду  на строк повноважень голови суду (п. 2 ст. 92 Закону України « Про державну службу»).

 

Вимоги до посади:

Вища освіта за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність», вільне володіння державною мовою.

 

ПОМІЧНИК ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ СУДУ ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ СУДУ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКА

 

– здійснює організаційно-аналітичне забезпечення роботи заступника голови суду;

– готує інформаційні матеріали, проекти виступів, доповідей з питань роботи суду;

– бере участь у підготовці проектів поточних та перспективних планів роботи суду;

– здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової справи;

– здійснює підготовку до оперативних нарад, що проводяться заступником голови суду, веде протоколи цих нарад;

– бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням заступника голови суду готує проекти листів, запитів тощо, пов’язаних з розглядом конкретної справи, проекти судових рішень, інших процесуальних документів, які приймаються у справах під головуванням заступника голови суду, виконавчих документів тощо;

– контролює своєчасність надсилання копій судових рішень у справах під головуванням заступника голови суду;

– спільно з працівниками відділу бере участь у забезпеченні міжнародних зв’язків суду з судовими установами, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями;

– спільно з працівниками відділу бере участь в організації прийомів іноземних делегацій у суді;

– виконує інші доручення заступника голови суду у виконанні ним адміністративних повноважень.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається наказом керівника апарату суду  на строк повноважень  заступника голови суду (п. 2 ст. 92 Закону України « Про державну службу»).

 

Вимоги до посади:

Вища освіта за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність», вільне володіння державною мовою.

 

ГОЛОВНИЙ  СПЕЦІАЛІСТ  ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ СУДУ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКА

 

– опрацьовує документи, що надходять до суду і відносяться до компетенції відділу, бере участь у підготовці аналітичних, довідкових та інших матеріалів до них;

– забезпечує здійснення контролю за станом виконання контрольних доручень голови суду або особи, яка виконує його обов’язки, та документів, які використовуються для забезпечення  діяльності голови суду та його заступника, що підлягають контролю;

– заповнює картки контролю в КП «ДСС», у які вносить інформацію про контрольні доручення голови суду або особи, яка виконує його обов’язки та документи, які використовуються  для забезпечення діяльності голови суду та  його заступника, що підлягають контролю, результати їхнього виконання;

– бере участь у підготовці та організації проведення засідань зборів суддів, оперативних  нарад, конференцій, семінарів, робочих зустрічей голови суду та його заступника, суддів здійснює їх протоколювання та документальне оформлення;

– здійснює моніторинг засобів масової інформації з метою виявлення інформації про діяльність суду та оперативно інформує голову суду та його заступника про його результати;

– здійснює контроль за підготовкою матеріалів, пов’язаних із висвітленням у засобах масової інформації діяльності суду;

– забезпечує двосторонні зв’язки Вінницького апеляційного адміністративного суду із засобами масової інформації;

– координує роботу зі створення і наповнення інформаційними матеріалами офіційного веб-сайту та сторінок Вінницького апеляційного адміністративного суду в соціальних мережах;

– здійснює заходи щодо літературного редагування інформації, яка розміщується на офіційному веб-сайті та сторінках Вінницького апеляційного адміністративного суду в соціальних мережах, та редагування вихідної кореспонденції, за підписом голови суду та заступника;

– здійснює підготовку, висвітлення та поширення на сайті, на сторінках суду у соцмережі електронних листівок-привітань, відеопривітань голови суду та працівників апарату суду;

– здійснює медіа-супровід заходів, які відбуваються в суді.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

Вимоги до посади:

Вища освіта не нижче бакалавра відповідного спрямування, вільне володіння державною мовою.