Відділ узагальнення судової практики

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

 

– забезпечення реалізації державної політики у сфері адміністративної юстиції, судоустрою та статусу суддів, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

– сприяння суддям Вінницького апеляційного адміністративного суду у здійсненні узагальнення судової практики, наданні на його основі адміністративним судам методичної допомоги з метою однакового застосування норм матеріального та процесуального права, рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства під час вирішення справ адміністративної юрисдикції;

– інформаційно-аналітичне забезпечення суддів про практику Верховного Суду в адміністративних справах, про  судові рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, які є визначальними для формування однакової судової практики, накопичення та систематизації цієї інформації;

– спостереження за єдністю судової практики, інформування керівництва суду про зміни в судовій практиці, випадки різного застосування законодавства, надання пропозицій щодо шляхів формування однакової судової практики;

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Присяжна Оксана Миколаївна


Біографія

 

– безпосередньо організовує роботу Відділу, виконання запланованих завдань та заходів, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює своєчасність та якість виконання ними покладених обов’язків;

– у разі потреби готує проекти листів щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються юрисдикції адміністративних судів, судочинства, судоустрою, статусу суддів, суддівського самоврядування тощо;

– у разі потреби бере участь у підготовці проектів рекомендацій і роз’яснень з питань застосування законодавства;

– здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни у Відділі;

– планує роботу Відділу та подає перелік заходів, які пропонується внести до планів роботи Відділу, Вінницького апеляційного адміністративного суду;

– організовує та бере участь у роботі з аналізу практики застосування судами законодавства, вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

– забезпечує взаємодію Відділу з іншими структурними підрозділами Вінницького апеляційного адміністративного суду і співпрацю з іншими адміністративними судами та органами державної влади;

– сприяє підвищенню професійного рівня та ділової кваліфікації працівників Відділу,

– забезпечує своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу звернень і листів органів державної влади, судів з питань, що належать до повноважень Відділу, а також підготовку проектів відповідей на них;

– проводить службові наради з найбільш важливих питань діяльності Відділу;

– аналізує діяльність Відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності, вносить на розгляд керівництва суду пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу з питань що стосується повноважень відділу.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

Вимоги до посади:

На посаду начальника відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Правознавство», вільно володіє державною мовою та має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

заступник начальника відділу Мельник Тетяна Іванівна

DSC_5361
Біографія

 

– здійснює керівництво роботою відділу в межах встановлених повноважень, у разі відсутності начальника відділу;

– бере участь у розробці політики та стратегії діяльності відділу, вносить пропозиції з цього приводу начальнику відділу;

– за дорученням начальника відділу опрацьовує документи, що надходять до суду і відносяться до компетенції відділу, бере участь у підготовці аналітичних, довідкових та інших матеріалів до них;

– за дорученням начальника відділу готує проекти листів вищестоящими судами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування тощо з питань, що належать до компетенції відділу;

– за дорученням начальника відділу бере участь у підготовці матеріалів для надання методичної допомоги, а також готує проекти методичних рекомендацій судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів України у судовій практиці;

– бере участь у підготовці проектів рекомендацій і роз’яснень з питань застосування законодавства;

– бере участь у проведенні моніторингу всіх напрямів діяльності відділу, готує узагальнення та пропозиції щодо шляхів досягнення та підвищення ефективності роботи відділу;

– виконує інші доручення начальника відділу.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

Вимоги до посади:

На посаду заступника начальника відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Правознавство», вільно володіє державною мовою та має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

 

– здійснює вивчення та узагальнення судової практики Вінницького апеляційного адміністративного суду за результатами апеляційного перегляду рішень судів першої інстанції Вінницького апеляційного адміністративного округу;

– здійснює спостереження за єдністю судової практики, інформування керівництва суду про зміни в судовій практиці, випадки різного застосування законодавства, надання пропозицій щодо шляхів формування однакової судової практики;

– здійснює вивчення та узагальнення судової практики за результатами перегляду рішень ВААС в касаційному порядку Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду;

– здійснює моніторинг правових позицій Верховного Суду у різних категоріях адміністративних справ та формування Бази правових позицій Верховного суду;

– сприяє суддям ВААС у підготовці узагальнень судової практики шляхом підбору та аналізу матеріалів судової практики, методичних рекомендацій та аналітичних довідок щодо здійснення судочинства ВААС та судами Вінницького апеляційного адміністративного округу;

– готує проекти відповідних підсумкових документів за результатами вивчення та узагальнення матеріалів судової практики та відповідних статистичних даних;

– аналізує законодавство та правові питання, які виникають при розгляді конкретних категорій спорів та приймає участь у роз’ясненні чинного законодавства;

– готує проекти довідок, доповідних чи службових записок з питань, які відносяться до компетенції відділу;

– приймає участь у підготовці інформаційних матеріалів, довідок, узагальнень Вінницького апеляційного адміністративного суду для розміщення на веб-сайті суду;

– приймає участь у підготовці матеріалів для нарад, семінарів, занять з підвищення кваліфікації тощо за участю працівників апарату ВААС.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

 

– здійснює вивчення та узагальнення судової практики Вінницького апеляційного адміністративного суду за результатами перегляду рішень судів першої інстанції Вінницького апеляційного адміністративного округу;

– здійснює спостереження за єдністю судової практики;

– здійснює вивчення та узагальнення судової практики за результатами перегляду рішень ВААС у касаційному порядку Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду;

– сприяє суддям ВААС у підготовці узагальнень судової практики шляхом підбору та аналізу матеріалів судової практики, методичних рекомендацій та аналітичних довідок щодо здійснення судочинства ВААС та судами Вінницького апеляційного адміністративного округу;

– готує проекти відповідних підсумкових документів за результатами вивчення та узагальнення матеріалів судової практики, проекти доповідних записок та довідок з питань, які відносяться до компетенції відділу;

– бере участь у підготовці  інформаційних матеріалів, довідок, узагальнень ВААС для розміщення на веб-сайті суду.

 

Порядок призначення   на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

БІБЛІОТЕКАР

 

– формування бібліотечних фондів відповідно до профілю роботи суду, складу користувачів бібліотеки;

– інформаційно-аналітичне забезпечення суддів та працівників апарату суду;

– забезпечення правовою інформацією суддів та працівників апарату суду;

– організацію та ведення кодифікаційно-довідкової роботи та довідково-бібліографічного апарату з використанням традиційних та новітніх носіїв інформації;

– систематизацію та аналіз матеріалів, які містять правову інформацію.

– розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості за допомогою використання інформаційної техніки і технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;

– виховання інформаційної культури, формування вмінь та навичок користувача бібліотеки.

 

Порядок призначення   на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.