Відділ по роботі зі зверненнями громадян та юридичних осіб

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

 

– здійснення реєстрації звернень громадян, що надійшли на адресу суду, а також одержаних під час особистого прийому громадян керівництвом суду;

– розгляд звернень пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, інформаційних запитів громадян та юридичних осіб відповідно до чинного законодавства;

– підготовка проектів письмових відповідей громадянам та юридичним особам на отриманні звернення та інформаційні запити, здійснення листування з громадянами та юридичними особами, які звернулися з листами в електронному вигляді;

– проведення консультацій та роз’яснень громадянам, які виявили бажання звернутися на особистий прийом, про порядок вирішення поставлених ними питань.

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Заболотна Ольга Дмитрівна

DSC_5361
Біографія

 

– здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, а у разі службової необхідності проводить перерозподіл обов’язків між ними;

– здійснює оперативне визначення кола термінових та додаткових завдань чи доручень працівникам відділу;

– забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку суду, кодексу поведінки працівників суду, та етики поведінки державного службовця;

– надає методичну та практичну допомогу працівникам відділу;

– забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань;

– контролює своєчасність підготовки проектів відповідей за результатами розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, інформаційних запитів громадян та юридичних осіб керівництвом суду;

– проводить консультації та роз’яснює громадянам, які виявили бажання звернутися (або звернулися) на особистий прийом про порядок вирішення поставлених ними питань;

– здійснює надання доступних і якісних адміністративних послуг для забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина у частині надання виписок із реєстрів, довідок, копій документів, захищеності персональних даних, а також інших передбачених чинним законодавством дій в межах компетенції відділу;

– забезпечує ведення діловодства відділу згідно з вимогами чинного законодавства;

– забезпечує планування роботи відділу та контролює виконання планів роботи;

– інформує керівництво суду про виконання покладених на відділ обов’язків та завдань;

– вносить пропозиції керівництву суду з питань, віднесених до компетенції відділу;

– повертає виконавцям документи і вимагає їх доопрацювання в разі порушення установлених вимог та за наявності помилок, неточностей тощо;

– розробляє та подає на затвердження керівнику апарату посадові інструкції працівників відділу, контролює дотримання ними визначених обов’язків та прав;

– контролює дотримання працівниками відділу вимог законодавства що регулює діяльність у сфері звернень громадян та надання інформації, а також антикорупційного законодавства України та державної служби;

– контролює здійснення працівниками відділу підбору актів законодавства, які необхідні для підготовки проектів відповідей за результатами розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, інформаційних запитів громадян та юридичних осіб;

– в межах своєї компетенції взаємодіє з структурними підрозділами суду, відділами апарату суду, іншими установами та організаціями з питань роботи зі зверненнями громадян;

– вносить керівнику апарату суду пропозиції з питань удосконалення роботи відділу та підвищення її ефективності;

– представляє відділ у структурних підрозділах суду;

– проводить оперативні наради з працівниками відділу з обговорення питань діяльності відділу, контролю за виконанням планів роботи, інших завдань і доручень;

– бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у суді;

– приймає участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників відділу;

– складає графік відпусток працівників відділу;

– забезпечує та контролює підготовку матеріалів, не рідше ніж двічі на рік, про стан роботи із зверненнями громадян та юридичних осіб, організації їх прийому, що віднесені до компетенції відділу;

– погоджує внутрішньо-судову та іншу документацію, що стосується завдань відділу;

– за дорученням Голови та керівника апарату Суду виконує інші функції.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

afanasyevaАфанасьєва Зінаїда Володимирівна

 

– у період відсутності начальника відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, а у разі службової необхідності проводить перерозподіл обов’язків між ними;

– здійснює оперативне визначення кола термінових та додаткових завдань чи доручень працівникам відділу;

– забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку суду,  кодексу поведінки працівників суду, та етики поведінки державного службовця;

– надає методичну та практичну допомогу працівникам відділу;

– забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань;

– забезпечує та здійснює своєчасну підготовку проектів відповідей за результатами розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, інформаційних запитів громадян та юридичних осіб керівництвом суду;

– проводить консультації та роз’яснює громадянам, які виявили бажання звернутися (або звернулися) на особистий прийом про порядок вирішення поставлених ними питань;

– здійснює надання доступних і якісних адміністративних послуг для забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина у частині надання виписок із реєстрів, довідок, копій документів, захищеності персональних даних, а також інших передбачених чинним законодавством дій в межах компетенції відділу;

– забезпечує ведення діловодства відділу згідно з вимогами чинного законодавства;

– інформує начальника відділу та керівництво суду про виконання покладених на відділ обов’язків та завдань;

– здійснює підбір актів законодавства, які необхідні для підготовки проектів відповідей за результатами розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, інформаційних запитів громадян та юридичних осіб;

– в межах своєї компетенції взаємодіє з структурними підрозділами суду, відділами апарату суду, іншими установами та організаціями з питань роботи зі зверненнями громадян;

– вносить начальнику відділу або керівнику апарату суду пропозиції з питань удосконалення роботи відділу та підвищення її ефективності;

– забезпечує організацію, своєчасне упорядкування і надання довідок з питань, віднесених до компетенції відділу;

– приймає участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників відділу;

– за дорученням Голови суду, керівника апарату суду, начальника відділу виконує інші функції.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

– здійснює своєчасну підготовку проектів відповідей за результатами розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, інформаційних запитів громадян та юридичних осіб, у строки встановлені законодавством, що регулює діяльність у сфері звернень громадян та надання інформації;

– опрацьовує матеріали письмових звернень та збирає в разі потреби додаткову інформацію для вирішення порушених у зверненні, запиті, листі питань;

– отримує від структурних підрозділів суду інформацію, що стосується розгляду звернень та інформаційних запитів громадян та юридичних осіб;

– готує інформаційні довідки для керівництва та структурних підрозділів ВААС про кількість підготовлених проектів та наданих відповідей за результатами розгляду звернень та інформаційних запитів;

– готує матеріали, не рідше ніж двічі на рік, про стан роботи із зверненнями громадян та юридичних осіб, організації їх прийому, що віднесені до компетенції відділу;

– готує  аналітичні щорічні довідки про стан роботи зі зверненнями громадян для опублікування у засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті суду;

– здійснює надання доступних і якісних адміністративних послуг для забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина у частині надання виписок із реєстрів, довідок, копій документів, захищеності персональних даних, а також інших передбачених чинним законодавством дій в межах компетенції відділу;

– виконує інші доручення керівника апарату суду та начальника відділу.

 

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

– здійснює своєчасну підготовку проектів відповідей за результатами розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, інформаційних запитів громадян та юридичних осіб, у строки встановлені законодавством що регулює діяльність у сфері звернень громадян та надання інформації;

– опрацьовує матеріали письмових звернень та збирає в разі потреби додаткову інформацію для вирішення порушених у зверненні, запиті, листі питань;

– отримує від структурних підрозділів суду інформації, що стосуються розгляду звернень та інформаційних запитів громадян та юридичних осіб;

– готує інформаційні довідки для керівництва та структурних підрозділів ВААС про кількість підготовлених проектів та наданих відповідей за результатами розгляду звернень та інформаційних запитів;

– готує матеріали, не рідше ніж двічі на рік, про стан роботи із зверненнями громадян та юридичних осіб, організації їх прийому, що віднесені до компетенції відділу;

– готує  аналітичні щорічні довідки про стан роботи зі зверненнями громадян для опублікування у засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті суду;

– здійснює надання доступних і якісних адміністративних послуг для забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина у частині надання виписок із реєстрів, довідок, копій документів, захищеності персональних даних, а також інших передбачених чинним законодавством дій в межах компетенції відділу;

– виконує інші доручення керівника апарату суду та начальника відділу.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.