Відділ по роботі з персоналом

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:

 

– реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі;

– забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

– забезпечення організаційного розвитку державного органу;

– добір персоналу державного органу;

– прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

– здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

– організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих територіальних органах;

– документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПО  РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ

Тищишина Альона Іванівна

DSC_5361
Біографія

 

– планує роботу відділу, здійснює керівництво діяльністю відділу несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;

– розподіляє обов’язки між працівниками відділу, а у разі службової необхідності проводить перерозподіл обов’язків між ними, забезпечує планування роботи, належний рівень службової дисципліни, організовує взаємодію з іншими структурними підрозділами суду;

– організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками відділу завдань, плану роботи суду, доручення керівництва суду;

– забезпечує вдосконалення методів роботи відділу, своєчасне проходження і опрацювання документів;

– представляє відділ на зборах та нарадах працівників апарату суду;

– вносить пропозиції керівнику апарату суду з кадрових питань, зокрема щодо призначення на посади в апарат суду, переведення та інші посади, звільнення з посад, присвоєння рангів державних службовців, заохочення, застосування заходів дисциплінарного впливу та з інших кадрових питань.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається наказом керівника апарату суду за результатами конкурсного відбору (п. 4 ст. 149 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 21 Закону України « Про державну службу»).

 

Вимоги до посади:

– Ступінь вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» не нижче магістра;

– Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ

pavlovskaПавловська Інна Володимирівна

 

– виконує обов’язки начальника відділу по роботі з персоналом;

– бере участь у здійснені заходів щодо реалізації державної політики з кадрових питань в апараті суду;

– готує проекти наказів з особового складу, та здійснює їх реєстрацію;

– відповідальна за ведення діловодства відділу. Забезпечує облік та проходження документів у встановлені строки, звітує перед начальником відділу про роботу з документами та їх виконання, ознайомлює працівників відділу з нормативними і методичними документами з діловодства;

– оформляє матеріали щодо прийняття, переведення та звільнення з посад працівників суду, вносить відповідні записи до трудових книжок;

– проводить роботу з обліку, зберігання та оформлення трудових книжок суддів, і працівників апарату суду;

– оформляє матеріали про присвоєння рангів державним службовцям;

– обліковує стаж роботи суддям та працівників апарату суду, що дає право на щомісячну доплату за вислугу років, здійснює контроль за встановленням надбавок;

– готує матеріали для проведення оцінювання результатів службової діяльності;

– готує річні звіти до Головного управління статистики;

– готує до ДСА України інформацію про штатну та фактичну кількість суддів та працівників апарату ВААС;

– здійснює облік наявних вакантних посад та готує відповідні звіти;

– вносить інформацію у табель системи «Документообігу адміністративного суду»;

– готує матеріали на заохочення працівників суду;

– вносить пропозиції з кадрових питань начальнику відділу, зокрема щодо призначення на посади в апарат суду, переведення та інші посади, звільнення з посад, присвоєння рангів державних службовців, заохочення, застосування заходів дисциплінарного впливу та з інших кадрових питань.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату Вінницького апеляційного адміністративного суду за результатами конкурсного відбору  (ст. 152 Закон України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 21 Закону України «Про державну службу»).

 

Вимоги до посади:

– Ступінь вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» не нижче магістра;

– Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

 

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ

 

– готує проекти наказів про надання відпусток, та здійснює їх реєстрацію;

– веде табель обліку робочого часу;

– забезпечує збір інформації та складає графік відпусток суддів та працівників апарату суду,  контролює його виконання;

– веде табель у системі «Документообігу адміністративного суду»;

– здійснює оформлення та ведення особових справ суддів та працівників апарату суду;

– здійснює оформлення листків тимчасової непрацездатності;

– готує матеріали на заохочення працівників суду, веде відповідний облік;

– вживає заходи щодо забезпечення своєчасного щорічного подання суддями і працівниками апарату суду декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– здійснення облік підвищення кваліфікації працівників суду;

– формує первинну електронну базу даних обліку кадрів «Картка WEB», внесення змін та доповнень до неї.

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату Вінницького апеляційного адміністративного суду за результатами конкурсного відбору або стажування (ст. 152 Закон України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 21 Закону України «Про державну службу»).

 

Вимоги до посади:

– Наявність вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» ступеня бакалавра  або молодшого бакалавра, вільне володіння державною мовою.

 

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ

 

– готує проекти наказів, що пов’язані з роботою відділу, з основної діяльності та адміністративно-господарської діяльності;

– готує проекти наказів, що пов’язані з відрядженням працівників суду та реєструє їх;

– здійснює виготовлення, видачу, облік, заміну та знищення посвідчень працівників апарату суду;

– готує матеріали на заохочення працівників суду, веде відповідний облік;

– здійснює організацію і проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

– здійснює організацію і проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

– оформляє документи з адаптації новоприйнятих працівників;

 

Порядок призначення на посаду:

Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату Вінницького апеляційного адміністративного суду за результатами конкурсного відбору або стажування ( ст. 152 Закон України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 21 Закону України «Про державну службу»).

 

Вимоги до посади:

– Наявність вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» ступеня бакалавра  або молодшого бакалавра, вільне володіння державною мовою.